Όργανα γραμμής παραγωγής Sympatec

Τα όργανα κοκκομετρικής ανάλυσης μιας βιομηχανικής γραμμής παραγωγής μπορούν να διαμορφωθούν στις παρακάτω διαφορετικές διατάξεις του εξοπλισμού:

  • in-line: Δειγματολήπτης, διανομέας δείγματος, και/ή ο αισθητήρας τοποθετούνται στη γραμμή παραγωγής. Το απαραίτητο για την ανάλυση μέρος της σωματιδιακής ροής οδηγείται μέσω του συστήματος διασποράς στο όργανο και εν συνεχεία πάντοτε ανακυκυκλώνεται μέσα στην κύρια ροη παραγωγής.
  • on-line: Διανομέας δείγματος και αισθητήρας βρίσκονται εκτός της γραμμής παραγωγής αλλά κοντά σε αυτή και πάντοτε σε απευθείας ζεύξη. Μερική ροή δείγματος τροφοδοτείται μέσω του διανομέα δείγματος και εν συνεχεία ή ανακυκλώνεται ή απορρίπτεται.
  • at-line: Δείγματα λαμβάνονται από την παραγωγή με συγκεκριμένο τρόπο και ρυθμό καθορισμένο από το χρήστη, μεταφέρονται και οδηγούνται σε απομονωμένο από τη γραμμή παραγωγής σύστημα διασποράς δείγματος και ανιχνευτή, π.χ. από ρομποτικό σύστημα. Πρόκειται για μια έμμεση ζεύξη της συσκευής κοκκομετρικής ανάλυσης με τη διαδικασία παραγωγής.

Η Sympatec GmbH έχει σχεδιάσει και διαθέτει υψηλής αντοχής και ποιότητας όργανα και διατάξεις κοκκομετρίας για βιομηχανική χρήση, βασισμένα στις αρχές λειτουργίας Περίθλασης ακτίνων Laser, Ανάλυσης Εικόνας και Απόσβεσης Υπερήχων.

Δείτε περισσότερα