Εργαστηριακά όργανα Sympatec GmbH

Η εταιρεία Sympatec GmbH διαθέτει τέσσερις δυναμικές μεθόδους κοκκομετρίας για αναλύσεις εργαστηριακής κλίμακας:

Περίθλαση Laser

Κοκκομετρική ανάλυση ξηρής και υγρής πούδρας ή εκνεφώματος, για μεγέθη κόκκων από 0.1 µm ως 8750 µm, σε οκτώ κλίμακες μέτρησης.

Μοντέλα αισθητήρα: HELOS, MYTOS
Μονάδες διασποράς: OASIS, RODOS, GRADIS, SUCELL, QUIXEL, CUVETTE, SPRAYER, INHALER

Δείτε περισσότερα 


Αναλυση εικόνας

Τεχνική κατάλληλη για κοκκομετρικές αναλύσεις μεγέθους και σχήματος ξηράς πούδρας στην κλίμακα μεγέθους < 1 µm ως 34.000 µm, σε επτά κλίμακες μέτρησης.

Μοντέλα αισθητήρα: QICPIC, PICTOS, PICTIS, PICCELL
Μονάδες διασποράς: OASIS, RODOS, GRADIS, FIBROS, MIXCEL, LIXELL, FLOWCELL

Δείτε περισσότερα 


Φασματοσκοπία φωτονιακής ετεροσυσχέτισης

Κοκκομετρία μεγέθους και σταθερότητας νανοσωματιδίων σε αδιαφανή εναιωρήματα ή γαλακτωμάτα στην περιοχή από 0.5 nm ως 10 µm.

Μοντέλο NANOPHOX

Δείτε περισσότερα 


Μέθοδος εξασθένησης υπερήχων

Κοκκομετρική ανάλυση μεγέθους σωματιδίων για εναιωρήματα ή γαλακτώματα υψηλής περιεκτικότητας στην κλίμακα από < 100 nm ως 3000 µm.

Μοντέλο: OPUS

Δείτε περισσότερα