Συστήματα Ελεγχόμενης Απόσταξης

Η i-Fischer Engineering® προσφέρει μια ευρεία κλίμακα από προϊόντα Συστημάτων Μηχανικής Διεργασιών καθώς και Πιλοτικούς Σταθμούς για τη βιομηχανία των πετροχημικών:

 • Πλήρως ή μερικώς ελεγχόμενα από ΗΥ, Απλής ή Συνδυασμένης Απόσταξης συστήματα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ASTM.
 • Συστήματα Απόσταξης- και Εκχύλισης
 • Συστήματα Εξατμιστήρων Film
 • Συστήματα Μεταφοράς Θερμότητας
 • Μονάδες Προσρόφησης-/ Εκρόφησης
 • Πιλοτικοί σταθμοί προσομοιώσης πύργων διύλισης
 • Πιλοτικοί σταθμοί εξόρυξης αργού πετρελαίου με χρήση ελαφρών και βαρέων διαλυτών
 • Μονάδες αντιδραστήρων
 • Αδιαβατική καταλυτική αναμόρφωση
 • Μικροαντιδραστήρες Θερμικής Διάσπασης
 • Μονάδες πιλοτικών σταθμών για εκχύλιση στερεού-υγρού
 • Εξανθράκωση και Ιξωδόλυση με υστέρηση
 • Απόσταξη Ισορροπίας
 • Τεχνολογία Όζοντος

Δείτε περισσότερα  για όλα τα διαθέσιμα προϊόντα.

ASTM απόσταξη πετρελαιοειδών

ASTM απόσταξη πετρελαιοειδών